https://www.agropomoc.cz/

Regulamin

Regulamin internetového obchodu

I. Definice

Použité pojmy v tomto Pravidle znamenají:

Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní právní předpisy přiznávají právní způsobilost, která provádí Objednávku v rámci Obchodu;

Spotřebitel - podle § 22[1] Občanského zákoníku znamená fyzickou osobu, která uzavírá právní úkon s podnikatelem nezávislý na její podnikatelské nebo profesní činnosti.

Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., o občanském zákoníku; 

Pravidlo - toto Pravidlo stanovující obecné podmínky prodeje a pravidla poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků v rámci internetového obchodu Agropomoc.pl sp. z o.o .;

Internetový obchod (Obchod) - internetová služba dostupná na adrese https://www.agropomoc.pl/, prostřednictvím kterého může Zákazník zejména skládat Objednávky;

Zboží - výrobky prezentované v internetovém obchodě;

Smlouva o prodeji - smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi Agropomoc.pl sp. z o.o. a Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu; 

Zákon o právech spotřebitele - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;

Zákon o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků - zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů;

Objednávka - prohlášení vůle Zákazníka, směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji, zejména určující druh a množství zboží.

 

II. Obecná ustanovení

Toto Pravidlo stanovuje pravidla pro využívání internetového obchodu dostupného na adrese https://www.agropomoc.pl/.

Toto Pravidlo je pravidlem ve smyslu § 8 zákona o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků.

Internetový obchod Agropomoc.pl sp. z o.o., provozovaný na adrese https://www.agropomoc.pl/, je provozován společností Agropomoc.pl sp. z o.o., Ul. Poznańska 40A, 62-080, Tarnowo Podgórne, IČ: 7811938034, REGON: 365981529, zapsanou v obchodním rejstříku vedena Okresním soudem - Nové Město a Wilda v Poznani, VIII. oddělení, Krajinský soudní rejstřík pod číslem 0000649353.

 

Společnost Agropomoc.pl sp. z o.o. má základní kapitál ve výši 5 000,00 PLN

Rychlý kontakt tel: 61 622 26 31 kom: 519 584 123 e-mail: biuro@agropomoc.pl po-ne: od 08:00 do 16:00

 

Toto Pravidlo stanovuje zejména:

pravidla registrace a používání účtu v rámci internetového obchodu;

pravidla elektronického vytváření a uzavírání Smlouvy o prodeji s využitím internetového obchodu;

pravidla elektronického zadávání Objednávek v rámci internetového obchodu;

pravidla dodávky Zboží k Zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu;

pravidla plateb v rámci internetového obchodu;

podmínky rušení Smlouvy o prodeji uzavřené prostřednictvím internetového obchodu;

podmínky reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu.

Zákazník může tento text uložit a reprodukovat, např. Tisk, a také jej kdykoli přečíst na webových stránkách internetového obchodu.

III. Registrační pravidla a používání účtu

Za účelem provedení Objednávky Zákazník vytvoří účet. Při vytváření účtu Zákazník zadá svůj e-mail a heslo.

Vytvořením účtu Zákazník potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Vlastníkem účtu může být pouze fyzická osoba s plnou právní způsobilostí. Osoba, která nemá plnou právní způsobilost, může vytvořit účet pouze s souhlasem svého zákonného zástupce.

Při registraci na webových stránkách internetového obchodu si Zákazník může zvolit své přihlašovací údaje, tj. E-mail a heslo.

Po vytvoření účtu Zákazník může používat své přihlašovací údaje ke vstupu do systému.

Účet může být vytvořen také při zadávání Objednávky. V takovém případě jsou údaje vyplněné Zákazníkem v Objednávce považovány za údaje nutné k vytvoření účtu.

Zákazník může kdykoli odstranit svůj účet z webových stránek internetového obchodu. K odstranění účtu je nutné odeslat žádost na e-mailovou adresu: biuro@agropomoc.pl.

IV. Pravidla elektronického uzavírání Smlouvy o prodeji

Prezentace Zboží umístěného na webových stránkách internetového obchodu nemá povahu nabídky ve smyslu občanského zákoníku. Jejím cílem je pouze vyzvat Zákazníky, aby zaslali nabídky na uzavření Smlouvy o prodeji. 

Aby Zákazník mohl předložit nabídku na uzavření Smlouvy o prodeji, musí zvolit Zboží, které chce zakoupit, a vyplnit formulář Objednávky dostupný na webových stránkách internetového obchodu. 

Po vyplnění Objednávky Zákazník odesílá Objednávku elektronickou cestou kliknutím na tlačítko „Objednat“. Odesláním Objednávky Zákazník podává nabídku k uzavření Smlouvy o prodeji Zboží obsaženého v Objednávce.

Při odesílání Objednávky Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadávání Objednávky znamená povinnost zaplatit kupní cenu za Zboží. Před odesláním Objednávky je Zákazník informován o celkové ceně za Zboží a také o dalších nákladech spojených s dodáním Zboží (včetně nákladů na balení, doručení apod.).

Potvrzením obdržení Objednávky odesílané Zákazníkem dojde k uzavření Smlouvy o prodeji. Potvrzení o přijetí Objednávky a uzavření Smlouvy o prodeji bude zasláno Zákazníkovi e-mailem na adresu uvedenou při registraci nebo v rámci Objednávky.

Smlouva o prodeji je uzavřena ve znění odpovídajícím potvrzení o přijetí Objednávky.

V případě, že dojde k technickému selhání v komunikaci, které brání Zákazníkovi v získání potvrzení o přijetí Objednávky, je Zákazníkovi k dispozici možnost kontaktovat Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky k ověření stavu Objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Smlouvy o prodeji v případě, že Zákazník poruší povinnosti vyplývající z předchozí Smlouvy o prodeji (včetně těchto pravidel), a to až do nápravy takového porušení.

V. Pravidla elektronického vytváření a uzavírání Smlouvy o prodeji s využitím internetového obchodu

Smlouva o prodeji s využitím internetového obchodu je uzavřena na dálku prostřednictvím internetového obchodu na základě Objednávky Zákazníka a přijetí této Objednávky Prodávajícím.

Odesláním Objednávky potvrzuje Zákazník, že se seznámil s těmito pravidly a že s nimi souhlasí. Souhlas s pravidly je nezbytným předpokladem pro odeslání Objednávky. Tímto je splněn požadavek na písemnou formu Smlouvy o prodeji.

Před odesláním Objednávky má Zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky zadal, a to tak, že bude postupovat podle zobrazených pokynů na webových stránkách internetového obchodu.

Pro předčasný zpětný pohyb při zadávání Objednávky (např. Chybné vložení položky do nákupního košíku nebo chyba v množství Zboží) může Zákazník využít možnosti návratu zpět nebo provést odpovídající změny přímo v rámci Objednávky.

Po odeslání Objednávky obdrží Zákazník od Prodávajícího potvrzení o jejím obdržení. Potvrzení o obdržení Objednávky obsahuje informace o provedení Objednávky Zákazníka a je zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při registraci nebo v rámci Objednávky.

Po obdržení Objednávky Prodávající provede ověření dostupnosti objednaného Zboží a informuje Zákazníka o přijetí nebo odmítnutí Objednávky. V případě, že Prodávající odmítne Objednávku, informuje o tom Zákazníka okamžitě, a to elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při registraci nebo v rámci Objednávky.

Přijetím Objednávky Prodávající a Zákazník uzavírají Smlouvu o prodeji. Smlouva o prodeji obsahuje mimo jiné dohodu mezi Prodávajícím a Zákazníkem o typu a množství Zboží, kupní ceně, způsobu a termínu dodání Zboží a platbě kupní ceny. 

Při uzavření Smlouvy o prodeji s využitím internetového obchodu je závazným zněním této Smlouvy o prodeji text potvrzení o přijetí Objednávky, který je zaslán Zákazníkovi. Závazné znění Smlouvy o prodeji je také uloženo ve webovém rozhraní internetového obchodu a může být uloženo elektronicky ze strany Zákazníka. 

Smlouva o prodeji je uzavřena v českém jazyce.

VI. Pravidla elektronického zadávání Objednávek v rámci internetového obchodu

Vytvoření Objednávky je krokem, který vede k uzavření Smlouvy o prodeji. Zákazník si vybírá Zboží, které chce zakoupit, a přidává ho do nákupního košíku.

Nákupní košík je přehledem vybraného Zboží, kde je možné upravovat množství položek nebo je z košíku odstraňovat. Pokud Zákazník změní množství Zboží nebo odstraní některou z položek, automaticky se aktualizuje cena v Nákupním košíku.

Pro provedení Objednávky Zákazník pokračuje do procesu zadávání Objednávky. Zákazník vyplňuje požadované údaje a informace nezbytné k provedení a dodání Objednávky. Údaje uvedené Zákazníkem v Objednávce musí být pravdivé a kompletní.

Před odesláním Objednávky Zákazník má možnost zkontrolovat a změnit údaje, které do Objednávky zadal, a to tak, že bude postupovat podle zobrazených pokynů na webových stránkách internetového obchodu.

Odesláním Objednávky Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s nabídkou Zboží a kupními podmínkami na webových stránkách internetového obchodu.

Odesláním Objednávky Zákazník podává Prodávajícímu nabídku na uzavření Smlouvy o prodeji Zboží obsaženého v Objednávce. Zákazník je po odeslání Objednávky povinen zaplatit celkovou cenu za Zboží.

Potvrzením obdržení Objednávky odesílané Zákazníkem dojde k uzavření Smlouvy o prodeji. Potvrzení o přijetí Objednávky a uzavření Smlouvy o prodeji bude zasláno Zákazníkovi e-mailem na adresu uvedenou při registraci nebo v rámci Objednávky.

VII. Pravidla dodávky Zboží k Zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu

Dodávka Zboží je prováděna na území Polské republiky, Evropské unie a jiných zemí, pokud je tato možnost explicitně uvedena na webových stránkách internetového obchodu.

Dodací adresa je adresa uvedená Zákazníkem v rámci Objednávky. Zákazník je povinen dodat správnou a kompletní dodací adresu včetně kontaktního telefonního čísla.

Dodací lhůta je uvedena na webových stránkách internetového obchodu v okamžiku zadávání Objednávky. V případě nedodržení této lhůty bude Zákazník informován e-mailem nebo telefonicky.

Cena dodávky Zboží je závislá na typu a množství Zboží, zvoleném způsobu dodání a dodací adrese Zákazníka. Celková cena dodávky je zobrazena v rámci Objednávky před jejím odesláním.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena dodávky se může lišit v závislosti na vybraném způsobu dodání a platbě za Zboží.

Zboží bude dodáno Zákazníkovi prostřednictvím doručovatele do místa uvedeného v dodací adrese. Zákazník je povinen převzít Zboží od doručovatele. 

V případě, že Zákazník nebere Zboží doručené do místa uvedeného v dodací adrese nebo odmítne převzít Zboží, má Prodávající právo na okamžité odstoupení od Smlouvy o prodeji.

Zákazník je povinen při převzetí Zboží prověřit jeho neporušenost a nepoškozenost a v případě zjištěných vad ihned je oznámit doručovateli a podepsat protokol o zjištěných vadách. V případě, že Zákazník nahlásí vadu Zboží a podepíše protokol o zjištěných vadách, má nárok na náhradu vady v souladu se Zákonem o právech spotřebitele.

V případě, že Zboží není k dispozici v době Objednávky, je Zákazník informován e-mailem nebo telefonicky o termínu dodání nebo nabídnutých alternativách.

VIII. Pravidla plateb v rámci internetového obchodu

Zákazník může platit za Zboží a dodávku vybraným způsobem:

bankovním převodem na účet Prodávajícího, kde jsou uvedeny bankovní údaje na webových stránkách internetového obchodu;

hotově při doručení Zboží doručovatelem;

online platebními kartami přes platební bránu dostupnou na webových stránkách internetového obchodu.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsoby plateb a přidat nebo odebrat některé možnosti plateb. Aktuální informace o dostupných způsobech platby jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu.

V případě platby bankovním převodem je Zákazník povinen uhradit celkovou cenu za Zboží a dodávku na bankovní účet Prodávajícího do 3 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o prodeji. Jako den započetí lhůty na platbu se považuje den uzavření Smlouvy o prodeji.

V případě platby online platebními kartami je Zákazník přesměrován na platební bránu, kde provede platbu v souladu s instrukcemi. Platební brána může být poskytována třetí stranou, a Zákazník souhlasí s podmínkami a pravidly této třetí strany. V případě platby online platebními kartami je částka ihned stržena z účtu Zákazníka.

V případě platby hotově při doručení Zboží doručovatelem je Zákazník povinen uhradit celkovou cenu za Zboží a dodávku hotově doručovateli při převzetí Zboží. V případě nesplnění této povinnosti má Prodávající právo na odmítnutí předání Zboží.

V případě zpoždění s platbou má Prodávající právo na účtování úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem.

V případě neuhrazení celkové ceny za Zboží a dodávku včas má Prodávající právo odstoupit od Smlouvy o prodeji.

IX. Podmínky rušení Smlouvy o prodeji uzavřené prostřednictvím internetového obchodu

Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy o prodeji uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí Zboží, aniž by uváděl důvody.

Lhůta na odstoupení od Smlouvy o prodeji začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží. Pokud byl objednán různým způsobem než standardním způsobem doručení, lhůta začíná běžet od okamžiku převzetí poslední části Zboží nebo od okamžiku, kdy jiný subjekt než přepravce a zvolený Zákazníkem začal přebírat Zboží.

Za účelem odstoupení od Smlouvy o prodeji musí Zákazník oznámit své rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy jednoznačným prohlášením (např. Psaným dopisem, doručením prostřednictvím pošty, faxem nebo e-mailem) na adresu Prodávajícího. 

K odeslání oznámení o odstoupení může Zákazník využít vzorový formulář k odstoupení od Smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu.

Za účelem dodržení lhůty na odstoupení od Smlouvy o prodeji stačí, aby Zákazník odeslal oznámení o využití práva na odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

V případě odstoupení od Smlouvy o prodeji je Smlouva o prodeji považována za neplatnou. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy o prodeji.

Zákazník je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu v nepoškozeném stavu, nejlépe ve stejném obalu, ve kterém bylo doručeno. Zákazník je zodpovědný za snížení hodnoty Zboží způsobené jeho zacházením jiným způsobem, než je nezbytné pro zjištění charakteristik, vlastností a funkčnosti Zboží.

Zákazník je povinen nést náklady na vrácení Zboží v případě odstoupení od Smlouvy o prodeji. V případě vrácení Zboží bude Zákazníkovi vrácena již uhrazená kupní cena bez nákladů na dodávku do Zákazníkova místa.

Prodávající vrátí Zákazníkovi již uhrazenou kupní cenu do 14 dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy o prodeji. V případě, že Zákazník zvolil jiný způsob dodání Zboží než standardní levný způsob dodání nabízený Prodávajícím, nevrátí Prodávající Zákazníkovi další náklady, které vznikly v důsledku zvoleného způsobu dodání.

Prodávající má právo zdržet vrácení kupní ceny Zákazníkovi do okamžiku obdržení vráceného Zboží nebo do okamžiku, kdy Zákazník prokáže odeslání Zboží, podle toho, který okamžik nastane dříve.

V případě, že Zákazník obdržel při nákupu dar nebo bonus (např. Slevový kupón), ztrácí nárok na dar nebo bonus v případě vrácení Zboží.

Právo na odstoupení od Smlouvy o prodeji neplatí v případě Smlouvy o prodeji:

na poskytování služeb, pokud byly plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel před zahájením plnění vyjádřil, že je si vědom toho, že tímto souhlasem přijde o právo na odstoupení od Smlouvy o prodeji,

na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na fluktuacích na finančním trhu, které nejsou pod kontrolou Prodávajícího a které se mohou objevit během lhůty na odstoupení od Smlouvy o prodeji,

na dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobní potřebu,

na dodávku Zboží rychle zkazitelného nebo s krátkou trvanlivostí,

na dodávku Zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

na dodávku plného Zboží, které nemůže být vráceno z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které bylo po svém dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

na dodávku Zboží, které po dodání pro svou povahu bylo neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření Smlouvy o prodeji, a jejichž dodání může nastat až po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na fluktuacích na trhu, na které Prodávající nemá vliv,

na smlouvu, kde spotřebitel výslovně požadoval návštěvu od Prodávajícího k provedení urgentní opravy nebo údržby; pokud při této návštěvě Prodávající poskytne další služby než ty, které spotřebitel výslovně požadoval, nebo dodá jiné Zboží než náhradní díly nutné k provedení opravy nebo údržby, bude Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy o prodeji této služby nebo Zboží,

na smlouvu o poskytování zvukových nebo obrazových nahrávek nebo počítačového programu, pokud spotřebitel jejich obal rozbalil,

na smlouvu o poskytování digitálního obsahu, pokud k jeho poskytnutí došlo s výslovným souhlasem spotřebitele a před zahájením plnění spotřebitel před zahájením plnění vyjádřil, že je si vědom toho, že tímto souhlasem přijde o právo na odstoupení od Smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služby, pokud byly plněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy, a Prodávající mu byl před zahájením plnění výslovně upřímně vysvětleno, že v takovém případě nemá právo od smlouvy odstoupit.

XI. Pravidla ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je zajišťována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob ve vztahu k zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem osobních údajů Zákazníka je Prodávající.

Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány pro účely uzavření a plnění Smlouvy o prodeji, včetně dodání Zboží a vyřizování reklamací.

Osobní údaje Zákazníka mohou být poskytnuty třetím stranám - dodavatelům Zboží, přepravním společnostem, atd. - pouze v měře nezbytné pro plnění Smlouvy o prodeji.

Prodávající nemá v úmyslu předávat osobní údaje Zákazníka do třetích zemí (tj. Zemí mimo Evropský hospodářský prostor).

Osobní údaje Zákazníka budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k plnění Smlouvy o prodeji a po dobu dalších 5 let pro účely daňové evidence a plnění zákonných povinností Prodávajícího.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, odstranění nebo omezení zpracování, právo na odvolání souhlasu se zpracováním, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, což je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ: 000 20 223, https://www.uoou.cz/.

Poskytnutí osobních údajů Zákazníka je nutné pro uzavření a plnění Smlouvy o prodeji. Bez poskytnutí osobních údajů není možné Smlouvu o prodeji uzavřít ani plnit.

Automatické individuální rozhodování, včetně profilování, se na osobní údaje Zákazníka nevztahuje.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. března 2024.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Změněné obchodní podmínky budou zveřejněny na webových stránkách internetového obchodu a jsou účinné od data uvedeného v oznámení.

Změněné obchodní podmínky se nevztahují na Smlouvy o prodeji uzavřené před datem jejich účinnosti.

V případě změny obchodních podmínek bude Zákazník informován o změně prostřednictvím e-mailu a při přihlášení do svého uživatelského účtu na webových stránkách internetového obchodu.

Změněné obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách internetového obchodu a jsou uloženy v archivu pro možnou budoucí kontrolu Zákazníka.

Ve vztahu k Zákazníkovi, který je podnikatelem, jsou tyto obchodní podmínky účinné od data uvedeného v jejich znění platném ke dni uzavření Smlouvy o prodeji.

Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v českém jazyce a jsou uloženy v elektronické podobě na webových stránkách internetového obchodu.

Kontakt na Prodávajícího: adresa pro doručování: [Adresa prodávajícího], e-mailová adresa: [E-mail prodávajícího], telefonní číslo: [Telefon prodávajícího].

Spolupracujeme s: